‘The Bobly Network & Partners

มีลูกค้ามากกว่า 200 รายในกว่า 80 ประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลกด้วยการเชื่อมต่อทั่วโลกของเรา ‘

‘Bobly มีเครือข่ายที่มั่นคงกับ

โรงงานผลิตใน 6 ทวีปพร้อมด้วยพันธมิตรด้านการจัดจำหน่ายและบริการ